محیط زیست

محیط زیست

مدیران و کارکنان شرکت تعاونی گچ رباط سفید (گچ رضا)، احترام به محیط زیست و همچنین تعامل و همکاری با اداره محترم حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی را جزئی از وظایف خود می دانند.

در همین راستا، شرکت گچ رضا جزء اولین کارخانه ها در ایران بوده که به سیستم بگ فیلتر مجهز شده و در فواصل زمانی منظم اقدام به تعویض کیسه های بگ فیلتر نموده و همچنین همکاریهای لازم را جهت پایش و کنترل منظم آلایندگی هوا، با شرکت های مورد تایید سازمان محیط زیست در دستور کار خود قرار داده است.

تلاش و اقدامات انجام گرفته در این راستا علاوه بر به حداقل رساندن آسیب به محیط زیست، موجب دریافت لوح تقدیر صنعت سبز از سازمان حفاظت محیط زیست نیز گردیده است.