گچ خوشکار ممتاز

گچ خوشکار ممتاز

موارد استفاده:

  • ملات طاق ضربی
  • شمشه گیری داخل ساختمان
  • تیغه چینی ۵ سانتی و ۱۰ سانتی
  • آستر کشی سقف و دیوار

مزایای گچ خوشکار ممتاز گچ رضا:

  • دانه بندی بسیار مناسب (نرمی ذرات و عدم وجود ناخالصی) که باعث افزایش چشمگیر کیفیت گچ کاری می گردد
  • زمان گیرش مناسب که علاوه بر جلوگیری از پرت مصالح، باعث افزایش سرعت کار گچ کار نیز می گردد
  • ایجاد مقاومت بالا در محصول نهایی به دلیل کیفیت بالای سنگ گچ
  • روشن بودن محصول نهایی به دلیل کیفیت بالای سنگ گچ و همچنین کیفیت بالای پخت