زمان گیرش مناسب

زمان گیرش مناسب

  • زمان گیرش مناسب

زمان گیرش مناسب که علاوه بر جلوگیری از پرت مصالح، باعث افزایش سرعت کار گچ کار نیز می گردد