دانه بندی بسیار مناسب

دانه بندی بسیار مناسب

  • دانه بندی بسیار مناسب (نرمی ذرات و عدم وجود ناخالصی)

دانه بندی بسیار مناسب (نرمی ذرات و عدم وجود ناخالصی) که باعث افزایش چشمگیر کیفیت گچ کاری می گردد